สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 แผนที่
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 สถานที่สำคัญ
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 การเลือกตั้ง 2556
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2557
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
   
 
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553

………………………………

                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  2553   โดยมีรายการดังนี้

  1. โครงการยกระดับถนนดินลงหินลูกรัง  หมู่ที่  3  บ้านบุอันโนง  ราคากลาง  -359,300.-   บาท  (-สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน.-)   ( ราคาขายแบบชุดละ  400.-  บาท )
  2. โครงการก่อสร้างถนนดิน   หมู่ที่  5  บ้านสะเดา ราคากลาง  -367,400.- บาท(-สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน.-)   ( ราคาขายแบบชุดละ  400.-  บาท )                             

                                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนิติบุคคล  หรือ บุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างและทำงาน สอบราคาก่อสร้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า   50 %   ของราคางานจ้างแต่ละโครงการ
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคามีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

ปราสาททนง  ณ  วันประกาศสอบราคาจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้              

การกำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่     26   เดือน   มีนาคม     พ.ศ.   2553   ระหว่างเวลา   09.00 น. ถึง เวลา  10.00    น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอปราสาท   ( หอประชุมอำเภอปราสาท ) และกำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่    26     เดือน    มีนาคม   พ.ศ.  2553   ตั้งแต่เวลา   10.10   เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาขายแบบ ( ตามระบุ)   ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง  ระหว่างวันที่   12   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2553   ถึง  วันที่    25    เดือน    มีนาคม    พ.ศ.  2553   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-4472-8146    ในวันและเวลาราชการ

                                                               

ประกาศ  ณ วันที่    11     เดือน   มีนาคม    พ.ศ.2553

(ลงชื่อ)

             (นางวิลาวัลย์  ปัญญาดี)
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง           

 
เอกสารแนบ   
โดย อบต.ปราสาททนง   ประจำวันที่   14-07-2553

 

 
   
ดูข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร. 08-8590-9727
Powered by MediaCreativeCenter